Hướng dẫn này mục đích giới thiệu cho user biết cách thao tác cơ bản trên SAP S4/Hana, và cho user thấy được giao diện khi sử dụng các phân hệ của user đang công tác và làm việc trên phân hệ mình phụ trách.


User chỉ làm được đúng với phân hệ mình đang công tác và đã được phân quyền.

Chức năng sử dụng để post chứng từ nhà cung cấp vào SAP, để hệ thống chính thức ghi nhận công nợ đối với nhà cung cấp.

Các T-code được dùng:

FBV0Hạch toán chứng từ vào hệ thống.
ZAP12HLập và in uỷ nhiệm chi qua ngân hàng
ZUP_PHạch toán chứng từ thanh toán
F-44Hạch toán công nợ nhân viên.
FNL1NXem báo cáo công nợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *