Mã SAPTên nội bộ trên SAPTên thương mại
56006564VCmt 2×1.5b30-500V BLACKVCmt 2×1.5 (2×30/0.25) – 300/500V BL
56006592VCmo 2x1b32-500V YELLOWVCmo 2×1 (2×32/0.20) – 300/500V Y
56006640VCmd 2×0.5b16-1kV WHITEVCmd 2×0.5 (2×16/0.20) – 0.6/1kV – AS/NZS 5000.1 W
56006650VCmt 3x1b32-500V BLACKVCmt 3×1 (3×32/0.20) – 300/500V BL
56006667VCmt 3x4b56-500V YELLOWVCmt 3×4 (3×56/0.30) – 300/500V Y
56006680VCmt 4×0.75b24-500V BLACKVCmt 4×0.75 (4×24/0.20) – 300/500V BL
56006721VC 3-600V YELLOWVC 3 – 600V JIS C3307 Y
56006730VCmd 2×0.75b24-1kV REDVCmd 2×0.75 (2×24/0.20) – 0.6/1kV AS/NZS 5000.1 R
56006750VCm 0.5b16-1kV REDVCm 0.5 (16/0.20) – 0.6/1kV R
56006851CV 2.5n7-750V REDCV 2.5 (7/0.67) – 450/750V TCVN 6610-3:2000 R
56006941CV 1.5n7-1kV BLACKCV – 1.5 (7/0.52) – 0.6/1kV – AS/NZS 5000.1 BL
56007016CV 5.5n7-600V YELLOWCV 5.5 (7/1.0) – 600V JIS C3307 Y
56007898VC 7-1kV YELLOWVC 7 – 0.6/1kV Y
56008115VCmo-LF 2x1b32-750V YELLOWVCmo-LF 2×1 – 450/750V Y
56011220VCmt 2×2.5b50-1kV BLACKVCmt 2×2.5 – 0.6/1kV BL
Mã SAPTên nội bộ trên SAPTên thương mại
56000133CV 70c19-1kVCV 70 – 0.6/1kV
56000114CV 120c19-750VCV 120 – 450/750V
56000159CV 150n37-600VCV 150 – 600V
56001044CVV 150c37-1kVCVV 150 – 0.6/1kV
56000612CVV 2×2.5n7-500VCVV 2×2.5 – 300/500V
56000643CVV 3x16c7-500VCVV 3×16 – 300/500V
56000663CVV 4x35c7-500VCVV 4×35 – 300/500V
56000784CVV 4x5n7-1KVCVV 4×5 – 0.6/1kV
56000850CVV 3x25n7+1x16n7-1kVCVV 3×25+1×16 – 0.6/1kV
56000857CVV/ATA 10n7-1kVCVV/DATA 10 – 0.6/1kV
56000873CVV/STA 2×5.5n7-1KVCVV/DSTA 2×5.5 – 0.6/1kV
56000902CVV/STA 3x7n7-1KVCVV/DSTA 3×7 – 0.6/1kV
56000920CVV/STA 4x10n7-1KVCVV/DSTA 4×10 – 0.6/1kV
56000937CVV/STA 3x16c7+1x8n7-1kVCVV/DSTA 3×16+1×8 – 0.6/1kV
56000947CVV/AWA 14n7-1kVCVV/AWA 14 – 0.6/1kV
56000962CVV/SWA 2x6n7-1KVCVV/SWA 2×6 – 0.6/1kV
56000983CVV/SWA 3x14n7-1KVCVV/SWA 3×14 – 0.6/1kV
56000995CVV/SWA 4x7n7-1KVCVV/SWA 4×7 – 0.6/1kV
56001102CVV 3x120c19-1kVCVV 3×120 – 0.6/1kV
56001138CVV 4x95c19-1kVCVV 4×95 – 0.6/1kV
56001175CVV 3x120c19+1x95c19-1kVCVV 3×120+1×95 – 0.6/1kV
56001220CVV/ATA 95c19-1kVCVV/DATA 95 – 0.6/1kV
56001294CVV/STA 2x70c19-1kVCVV/DSTA 2×70 – 0.6/1kV
56001349CVV/STA 3x240c37-1kVCVV/DSTA 3×240 – 0.6/1kV
56001393CVV/STA 4x185c37-1kVCVV/DSTA 4×185 – 0.6/1kV
56001463CVV/STA 3x95c19+1x70c19-1kVCVV/DSTA 3×95+1×70 – 0.6/1kV
56001557CVV/AWA 185c37-1kVCVV/AWA 185 – 0.6/1kV
56001582CVV/SWA 2x120c19-1kVCVV/SWA 2×120 – 0.6/1kV
56001616CVV/SWA 3x240c61-1kVCVV/SWA 3×240 – 0.6/1kV
56001643CVV/SWA 4x240c37-1kVCVV/SWA 4×240 – 0.6/1kV
56001682CVV/SWA 3x240c37+1x150c19-1kVCVV/SWA 3×240+1×150 – 0.6/1kV
Mã SAPTên nội bộ trên SAPTên thương mại
56001731CX 185n37-1kVCX 185 – 0.6/1kV
56002151CXV 150c37-1kVCXV 150 – 0.6/1kV
56002198CXV 2x240c37-1kVCXV 2×240 – 0.6/1kV
56002224CXV 3x185c37-1kVCXV 3×185 – 0.6/1kV
56002259CXV 4x300c61-1kVCXV 4×300 – 0.6/1kV
56002291CXV 3x185c37+1x150c19-1kVCXV 3×185+1×150 – 0.6/1kV
56002340CXV/ATA 185c37-1kVCXV/DATA 185 – 0.6/1kV
56002417CXV/STA 2x95c19-1kVCXV/DSTA 2×95 – 0.6/1kV
56002475CXV/STA 3x120c19-1kVCXV/DSTA 3×120 – 0.6/1kV
56002540CXV/STA 4x240c61-1kVCXV/DSTA 4×240 – 0.6/1kV
56002588CXV/STA 3x70c19+1x35c7-1kVCXV/DSTA 3×70+1×35 – 0.6/1kV
56002659CXV/AWA 95c19-1kVCXV/AWA 95 – 0.6/1kV
56002686CXV/SWA 2x70c19-1kVCXV/SWA 2×70 – 0.6/1kV
56002717CXV/SWA 3x120c19-1kVCXV/SWA 3×120 – 0.6/1kV
56002756CXV/SWA 4x400c61-1kVCXV/SWA 4×400 – 0.6/1kV
Mã SAPTên nội bộ trên SAPTên thương mại
56002798CV/FT 150n37-1kVCV/FRT 150 – 0.6/1kV
56002862CXV/FT 2×3.5n7-1KVCXV/FRT 2×3.5 – 0.6/1kV
56002903CXV/FT 4x25n7-1kVCXV/FRT 4×25 – 0.6/1kV
56003052CXV/FT 3x325c61+1x240c37-1kVCXV/FRT 3×325+1×240 – 0.6/1kV
56003110CXV/ATA/FT 16c7-1kVCXV/DATA/FRT 16 – 0.6/1kV
56003221CXV/STA/FT 4x120c19-1kVCXV/DSTA/FRT 4×120 – 0.6/1kV
56003273CXV/STA/FT 3x325c61+1x240c37-1kVCXV/DSTA/FRT 3×325+1×240 – 0.6/1kV
56003350CXV/SWA/FT 3x50c19+1x25c7-1kVCXV/SWA/FRT 3×50+1×25 – 0.6/1kV
56003474CXV/SWA/FT 4x50c19-1kVCXV/SWA/FRT 4×50 – 0.6/1kV
56003696CX/FR 185n37-1kVCX/FR 185 – 0.6/1kV
56003978CXV/FR 240c37-1kVCXV/FR 240 – 0.6/1kV
56004113CXV/FR 3x185c37+1x120c19-1kVCXV/FR 3×185+1×120 – 0.6/1kV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *