Hướng dẫn này mục đích giới thiệu cho user biết cách thao tác cơ bản khi xử lý tồn kho lẻ Mét/KG trên SAP trong khi thực tế lượng hàng này đã xuất kho hết cho khách hàng, số liệu tồn kho này còn tồn do chênh lệch bởi hệ số quy đổi của lô hàng sinh ra.

User chỉ làm được đúng với phân hệ mình đang công tác và đã được phân quyền.

T-code sử dụng

MB52Xem tồn kho
MIGOXử lý tồn kho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *