QUẢN TRỊ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP VỚI ERP SAP S4/HANA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SAP

SỬA ĐỔI BỔ SUNG YÊU CẦU SAP

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta giả lập xây dựng một mô hình kinh doanh đơn giản với SAP.

Bộ phận kinh doanh sẽ nhận được 2 yêu cầu từ 2 khách hàng. Khách hàng thứ nhất là công ty điện lực yêu cầu lập hợp đồng và khách hàng thứ hai là đại lý yêu cầu lập báo giá.

Từ 2 khách hàng này, chúng ta sẽ dùng các phân hệ trong SAP để xử lý yêu cầu  để kết thúc quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra.

Chúng ta cũng theo dõi được toàn bộ quy trình mua vật liệu về phục vụ sản xuất diễn ra đối với phân hệ mua hàng trên SAP, và tất cả quá trình hạch toán cấn trừ thu/chi diễn ra đối với phân hệ kế toán.

Lưu ý: Các quy trình của các luồng sẽ theo các ký tự A, B, C, D….