Hướng dẫn này mục đích giới thiệu cho user biết cách thao tác cơ bản trên SAP S4/Hana, và cho user thấy được giao diện khi sử dụng các phân hệ của user đang công tác và làm việc trên phân hệ mình phụ trách.

User chỉ làm được đúng với phân hệ mình đang công tác và đã được phân quyền.


Các T-code được dùng:

F-47 Lập đề nghị tạm ứng
ZAP12 Lập đề nghị thanh toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *